تبلیغات
فایل پی اچ دی - دانلود سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

فایل پی اچ دی


سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

خرید


مطالب این سمینار بر اساس دستورالعمل های استاندارد نفت ایران و اسپک توتال ASME و همچنین برخی موارد نیز براساس تجربهجمع آوری گردیده است.جهت سهولت در فهم مطالب این سمینار سعی کردم که موضوعات ساده و مختصر وکاربردی و به همراهتصاویرمرتبط بیان شده. چنانچه دمای محیط خارج ، در یک دوره نسبتا طولانی ، به اندازه کافی پایین باقی بماند و حرکت سیال داخللوله یا مخزن کند بوده یا ثابت بماند ، هیچ نوع عایقکاری با هر اندازه ضخامت قادر به محافظت از انجماد سیال درون سیستم نخواهدبود. عایقکاری شروع انجماد را به تاخیر خواهد انداخت و چنانچه دوره های زمانی سکون سیال کوتاه باشد ، ممکن است ازانجماد سیال جلوگیری کند . در صورتی که گرمای حاصل از حرکت سیال داخل سیستم بیش از اتلاف و... باشد ، ممکن است)Hangers( و آویزها )Supports( گرما از سطح عایقکاری با تکیه گاهها انجماد صورت نپذیرد. در مواردی که سیال داخل لوله ها یامخزن ، راکد و دمای محیط پایین تر از نقطه انجماد سیال درون سیستم است ، تنها روش مطمئن برای جلوگیری از انجماد ، گرمسیستم استفاده از روش یا سیستم هیت تریسینگ Heat Tracing کردن می باشد که قبل از . مقدار گرمایی که از طریق سیستمهیت تریسینگ و عایقکاری انجام می شود Heat Tracing

برای دوره زمانی معین به سیستم داده می شود ، باید برای جایگزینی اتلاف حرارتی فرآیند مورد نظر در همین زمان کافی باشد.

JACKETING

اجرای تست خط CORE

جاکت ولو

طول بخش های گرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت 

سمینارآشناییباپایپجاکتینگ

مطالباینسمیناربراساسدستورالعملهای استانداردنفتایرانواسپکتوتالASMEوهمچنینبرخیمواردنیزبراساستجربهجمعآوریگردیدهاست.جهتسهولتدرفهممطالب

اینسمینارسعیکردمکهموضوعاتسادهومختصروکاربردیوبههمراهتصاویرمرتبطبیانشده.چنانچهدمایمحیطخارج،دریکدورهنسبتاطولانی،بهاندازهکافیپایینباقی بماندوحرکتسیالداخللولهیامخزنکندبودهیاثابتبماند،هیچنوععایقکاریباهراندازه ضخامتقادربهمحافظتازانجمادسیالدرونسیستمنخواهدبود.عایقکاریشروعانجمادرابه تاخیرخواهدانداختوچنانچهدورههایزمانیسکونسیالکوتاهباشد،ممکناستازانجماد

سیالجلوگیریکند.درصورتیکهگرمایحاصلازحرکتسیالداخلسیستمبیشازاتلاف

و...باشد،ممکناست)Hangers(وآویزها)Supports(گرماازسطحعایقکاریباتکیهگاهها

انجمادصورتنپذیرد.درمواردیکهسیالداخللولههایامخزن،راکدودمایمحیطپایینتراز نقطهانجمادسیالدرونسیستماست،تنهاروشمطمئنبرایجلوگیریازانجماد،گرمسیستماستفادهازروشیاسیستمهیتتریسینگHeat Tracingکردن می باشدکهقبلاز

.مقدارگرماییکهازطریقسیستمهیتتریسینگوعایقکاریانجاممیشودHeat Tracing

برایدورهزمانیمعینبهسیستمدادهمیشود،بایدبرایجایگزینیاتلافحرارتیفرآیندمورد

نظردرهمینزمانکافیباشد.

JACKETING

اجرایتستخطCORE

جاکتولو

طولبخشهایگرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت 


برچسب ها : JACKETING اجرای تست خط CORE جاکت ولو طول بخش های گرمایی اسپک های مربوط به شرکت نفت

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :